Katecheza 16 (28.05.2020)

Temat: Godne przyjęcie Komunii Świętej.

Posłuchaj fragmentu Ewangelii

K.: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W.: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

OSOBA, KTÓRA CHCE GODNIE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, POWINNA:

 • być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu śmiertelnego;
 • zachować post eucharystyczny;
 • zachować skupienie;
 • modlić się;
 • dziękować, że Pan Jezus przyszedł w Komunii Świętej.


Katecheza 15 (26.05.2020)

Temat: Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia.


Katecheza 14 (zoom 21.05.2020)

Temat katechezy: Bóg dawcą pokoju.

Katechizm, ss. 157-159.

Słowami Modlitwy Pańskiej prosimy Boga Ojca o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój. Podczas każdej Eucharystii jest szczególny moment, w którym ludzie przekazują sobie znak pokoju. Jest on wyrazem jedności wszystkich wiernych.
Przekazanie znaku pokoju nie powinno zakłócać przebiegu Mszy. Może to być ukłon w stronę osób najbliżej stojących.

W katechizmie na s. 157 dopisz słowa, którymi odpowiadasz na słowa kapłana.
K.: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W.: (I z duchem twoim).
K.: Przekażcie sobie znak pokoju.

Pan Jezus powiedział:
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”

Prawdziwy pokój jest darem Pana Jezusa; od nas zależy, jak ten dar wykorzystamy. Znak pokoju wyraża, że człowiek jest pojednany z Bogiem i bliźnimi. Przekazując znak pokoju, mówimy, że miłujemy każdego człowieka, i uznajemy, że w Chrystusie Jezusie wszyscy są naszymi braćmi i siostrami. Przyjęcie Komunii Świętej potwierdza ten znak: jesteśmy w pokoju (w komunii) z bliźnimi i Bogiem.

Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli ludziom pokój. Każdy, na miarę swoich możliwości, może budować pokój. Uczniowie mogą go budować w rodzinie, w szkole oraz podczas zabawy.

Wykonaj zadania na stronie 158 i 159.


Katecheza 13 (zoom 19.05.2020)

Temat katechezy: Bóg naszym Ojcem.

Katechizm, ss. 153-156.

„Ojcze nasz” nazywamy inaczej Modlitwą Pańską, bo nauczył jej nas Pan Jezus. Zachęcam do obejrzenia katechezy bpa Długosza.

Notatka w zeszycie:
Modlitwą Ojcze nasz modlimy się razem za wszystkich naszych braci i siostry.


Katecheza 12 (zoom 14.05.2020)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Modlitwa: Pod Twoją obronę…

Zapisz temat katechezy: Stół Eucharystii. Podkreśl temat.

Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w sposób szczególny. Oczekujemy, że to, co przygotowaliśmy, gość będzie jadł ze smakiem. Jeśli nie chce jeść, jest nam nieswojo,
przykro. Wspólny posiłek jest znakiem przyjaźni. Niejedzenie może oznaczać, że „nie jesteśmy przyjaciółmi”.

Pan Jezus zaprosił swoich przyjaciół, Apostołów, na Ostatnią Wieczerzę, w czasie której przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Dziś miejscem, w którym spożywamy Wieczerzę Pańską, jest kościół. Dzieje się to w czasie Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Miejscem tej przemiany (przeistoczenia) jest ołtarz, stół Eucharystii. Dlatego oddajemy cześć ołtarzowi.

Do stołu Eucharystii zaprasza nas sam Pan Jezus. Na to zaproszenie odpowiadamy nie tylko poprzez obecność na Mszy Świętej, ale także poprzez spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej, czyli przystępując do Komunii Świętej. Za ten wielki dar powinniśmy szczerze dziękować Jezusowi. Na stole Eucharystii dokonuje się największy cud: przeistoczenie. Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na ucztę (na Mszę Świętą) w Komunii Świętej.

Wykonaj zadania na s. 151 w katechizmie. Rozwiązania wpisz do zeszytu pod tematem.

Przyjmując Komunią Świętą, mówimy „Amen”. Słowem tym wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecność Jezusa w małym kawałku chleba. W ten sposób mówimy: „tak jest naprawdę”, „wierzę w to”.

Jezus zaprasza nas do stołu Eucharystii, to znaczy do przyjęcia Go w Komunii Świętej. On daje się nam cały i pragnie nas karmić swoim Ciałem, aby zaspokoić każdy głód życia. Przystępowanie do Komunii Świętej jest najpełniejszym wyrazem przyjaźni z Jezusem.

*

Materiał dodatkowy:


Katecheza 11 (zoom 12.05.2020)

Temat katechezy: Eucharystia uczy nas miłości. 

Pan Jezus poświęcił swoje życie – oddał je za ludzi. Św. Maksymilian Kolbe jako więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oddał swoje życie za innego więźnia, skazanego na śmierć w bunkrze głodowym. Eucharystia dała Maksymilianowi siłę do podjęcia decyzji o oddaniu życia za bliźniego.

Św. Jan w pierwszym swoim liście zapisał: „On [Jezus] oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16). 
Od nas być może nikt nie zażąda oddania życia (dosłownie), ale możemy
innym ofiarować np. swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę.

Eucharystia uczy nas postawy ofiarnej – ofiarowania siebie i swojego życia Panu Bogu. Uczy nas również tego, że mamy poświęcać życie dla innych, naśladując Pana Jezusa. Eucharystia uczy nas także modlitwy za innych,
modlitwy za cały Kościół.
Podczas Eucharystii Duch Święty jednoczy lud Boży oraz udziela mu darów miłości i radości.

Zapisz w zeszycie pod tematem:
Eucharystia uczy nas postawy ofiarowania, miłości, wdzięczności, jedności oraz modlitwy za innych.

Posłuchaj lub zaśpiewaj:


Katecheza 10 (zoom 7.05.2020)

Modlitwa do Ducha Świętego, aby pomógł otwartym sercem przyjąć prawdy naszej wiary: „Duchu Święty…

Temat katechezy: Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina.

Jakie jest znaczenie pokarmu i napoju w życiu człowieka?

(pokarm zaspokaja głód; pokarm daje siły i energię; napoje zaspokajają pragnienie; utrzymują przy życiu; sprawiają przyjemność, bo są smaczne; są konieczne; pozwalają żyć; dzięki nim organizm człowieka dobrze funkcjonuje i rozwija się właściwie; dzięki nim dzieci rosną)

Ciało człowieka potrzebuje i pokarmu, i napoju, żeby żyć w pełni sił.

W katechizmie na s. 138 wpisz w kratki odpowiednie litery, a dowiesz się, jak nazywa się moment Mszy Świętej przedstawiony na zdjęciach.

Na następnej stronie uzupełnij zdania.
Podczas przeistoczenia chleb staje się (Ciałem) Pana Jezusa.
Podczas przeistoczenia wino staje się (Krwią) Pana Jezusa.

Dusza każdego człowieka potrzebuje duchowego pokarmu i napoju. Są nimi Ciało i Krew Pana Jezusa. Jezus zaprasza człowieka (nas) na ucztę eucharystyczną, abyśmy mogli w Nim wzrastać. Aby tego doświadczyć, potrzebna jest wiara. Pan Jezus przychodzi nam z pomocą. Daje szczególne znaki, aby umocnić naszą wiarę. Takimi znakami są cuda eucharystyczne. Najsłynniejszym jest cud w Lanciano we Włoszech. W czwartej klasie do tego powrócimy.

Cud, który dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej, jest dla człowieka tajemnicą, którą może przyjąć tylko wierzące serce.

Naucz się aklamacji po przeistoczeniu (w katechizmie na s. 139).

Posłuchaj piosenki: W kruszynie chleba Panie jesteś


Katecheza 9 (zoom 5.05.2020)

Temat katechezy: Przygotowanie i przyniesienie darów.

Do ołtarza w darze przynosimy chleb i wino, które po przeistoczeniu staną się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. 

Chleb jest symbolem ludzkiej pracy (bo wiele jej potrzeba, aby powstał), ale też jedności (bo powstaje z wielu ziaren).

Wino jest symbolem radości (bo rozwesela), ale też cierpienia (bo powstaje ze zmiażdżonych winogron).

Posłuchaj pieśni, a może znasz ją z kościoła, spróbuj zaśpiewać.

Naucz się odpowiedzi na wezwanie kapłana: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.

Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Każdy z nas, uczestniczących we Mszy świętej, może ofiarować Panu Bogu swoje prace, wysiłki, dobre uczynki, ale też trudności, smutki, niepowodzenia i cierpienia. 

Posłuchaj piosenki: Ofiaruję Tobie, Panie mój


Katecheza 8 (zoom 30.04.2020)

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Modlitwa: Ojcze nasz…

W zeszycie zapisz temat katechezy: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła. Podkreśl temat.

Obejrzyj poniższą prezentację i odpowiedz na pytania:

Eucharystia – ofiara CH i K

– Do jakich wydarzeń nawiązywały zdjęcia? Jak można nazwać te wszystkie wydarzenia? (uroczystości, święta)

– Co odróżnia uroczystości od zwykłych dni?
(odświętny ubiór, spędzanie czasu w gronie rodzinnym, wspólne posiłki, pójście do kościoła, odwiedziny znajomych i rodziny)

To właśnie święta są okazją do przebywania w gronie całej rodziny. Ludzie wtedy spotykają się z bliskimi i razem spędzają czas.

Pan Jezus też świętował, spędzał czas z bliskimi Mu osobami – przyjaciółmi. Wiemy już, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Każda Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Chrystusa. Pan Jezus jest w niej realnie obecny.

Ofiara krwawa – dobrowolna ofiara ze swojego życia, którą Pan Jezus złożył na krzyżu. Została złożona jeden raz.

Ofiara bezkrwawa – ofiara, którą składa Pan Jezus w czasie każdej Mszy Świętej. Ofiara eucharystyczna sprawowana jest wielokrotnie.

Wpisz wyjaśnienia tych pojęć w katechizmie na s. 133.

Następnie uzupełnij tekst wyrazami z ramki:

W tej Mszy Świętej (czynimy) to, co (Jezus Chrystus) polecił nam czynić. Głosząc Jego (śmierć) i zmartwychwstanie, ofiarujemy Tobie, Ojcze, (Chleb) życia i (Kielich) zbawienia. Twój syn prowadzi nas do Ciebie, przyjmij nas razem z Nim.

Posłuchaj wyjaśnienia:

Na stronie 134 uzupełnij zdanie.

Przeistoczenie to przemiana chleba w (Ciało Pana Jezusa)
i wina w (Krew Pana Jezusa).

Podsumowanie:

Każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą Jezusa, podczas której dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa.

Wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa na ołtarzu wyrażamy przez przyjęcie postawy klęczącej (klękamy na oba kolana).

W zeszycie zapisz notatkę:
Każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą Jezusa, podczas której dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa.

Wykonaj pracę domową na s. 134 w katechizmie, a dowiesz się, jakie są inne nazwy oznaczające Eucharystię.

Szczęść Boże!


Katecheza 7 (zoom 23.04.2020)

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Na początku modlitwa: Ojcze nasz.

Zapisz temat w zeszycie: Ustanowienie Eucharystii.

1. Przeczytaj fragment Ewangelii:

 „A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: «Oto idziemy do Jerozolimy. A [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 10,32-34).

Pan Jezus powiedział uczniom, że czeka Go męka i śmierć i że zmartwychwstanie. Słowa Chrystusa wypełniły się.

2. Posłuchaj drugiego fragmentu:

Ostatnia Wieczerza

3. Wykonaj ćwiczenie nr 1 na stronie 129 w swoim katechizmie (jeśli będziesz miał problem, na końcu katechezy znajdziesz poprawne odpowiedzi).

4. Słowa Pana Jezusa: „Bierzcie, to jest Ciało moje” oraz „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” słyszymy w czasie każdej Mszy Świętej

5. Spójrz na obrazki w podręczniku…

W Wielki Czwartek Pan Jezus ofiarował swoje Ciało i swoją Krew, ustanawiając Eucharystię, w Wielki Piątek ofiarował swoje Ciało na drzewie krzyża i przelał swoją Krew dla zbawienia całego świata, natomiast w Niedzielę Wielkanocną Pan Jezus zmartwychwstał.

Dlatego każda Msza Święta jest wspomnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Obowiązkiem chrześcijanina jest uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii. Pan Jezus polecił celebrować Eucharystię Apostołom i ich następcom słowami: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24b).

6. Ćwiczenie w podręczniku: Poniższy tekst uzupełnij samogłoskami: A, E, Ę, I, O, Ó, U, Y, a dowiesz się, dlaczego Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Dla ułatwienia zostały podane pierwsze litery wszystkich słów. Pamiętaj, że jedna kropka oznacza brak jednej litery, a dwie – dwóch.
rozwiązanie w pliku na końcu katechezy

Rozwiązanie powyższego zadania wpisz w zeszycie pod tematem jako notatkę.

7. Ćwiczenie w podręczniku: Z podanych w ramce słów ułóż i zapisz zdanie, które będzie odpowiedzią na następujące pytanie: Jak powinniśmy odpowiadać na zaproszenie Pana Jezusa na Eucharystię, którą dla nas przygotowuje? rozwiązanie w pliku na końcu katechezy

8. Ćwiczenie w podręczniku: Uzupełnij tabelę na stronie 130 odpowiedziami na pytania. (rozwiązanie w pliku na końcu katechezy).

9. Praca domowa: W katechizmie na s. 131.

10. Modlitwa końcowa słowami św. siostry Urszuli Ledóchowskiej:

Jezu w tabernakulum, Jezu w białej Hostii, 
Tyś mym szczęściem, jasną moją nadzieją,
życiem życia mego.
Przyjmij dziś chwałę i dziękczynienie
za ustanowienie tej tajemnicy Miłości,
wysłużonej Twą męką, krwią i śmiercią.
Jezu, jakże Ciebie za nią nie kochać! 

Szczęść Boże! W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.


Katecheza 6

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Na początku modlitwa: Ojcze nasz.

Zapisz temat w zeszycie: Powierzamy Bogu siebie i innych.

1. Posłuchaj pewnej historii:

2. Człowiek na widok cierpienia zrobił coś bardzo ważnego: pomodlił się do Boga, który może zrobić wszystko. Zapomniał jednak o czymś bardzo ważnym – że Pan Bóg stworzył nas po to, byśmy czynili dobro. Możemy zrobić bardzo wiele dla tych, którzy żyją obok nas.

3.  Posłuchaj wyjaśnienia:

Wyjaśnienie

4. Ćwiczenie w podręczniku: Znajdź pasujący puzzel i poznaj inną nazwę modlitwy wiernych. Zapisz tę nazwę. Modlitwa wiernych to inaczej…

5. Ćwiczenie w podręczniku: Przeczytaj wyrażenia z ramki i przyporządkuj je do poszczególnych intencji według wzoru.

Modlitwę powszechną zanosimy do Boga zazwyczaj w następujących intencjach:
a) w potrzebach Kościoła: za papieża, za biskupów, misje, o zjednoczenie chrześcijan, o powołania kapłańskie i zakonne,
b) za rządzących państwami i o zbawienie całego świata: za kierujących państwami, o pokój, o przestrzeganie praw człowieka,
c) za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami: za chorych, za prześladowanych, za głodujących, za konających, za zniewolonych nałogami, za cierpiących w czyśćcu,
d) za miejscową wspólnotę: w intencji, w której odprawiana jest Msza Święta, za uczestników Eucharystii.

W modlitwie wiernych powierzamy nasze sprawy Bogu, dlatego każdą intencję możemy zakończyć wezwaniem: „Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie”. Po wypowiedzeniu wszystkich intencji kapłan zanosi je Bogu Ojcu przez Chrystusa.

6. Modlitwą na koniec niech będzie piosenka: Panie proszę spraw.

7. Notatka w zeszycie pod tematem: Modlitwa wiernych jest ufnym powierzeniem wszystkich spraw Panu Bogu, powierzeniem Mu innych ludzi, ich problemów i ich radości, a także samych siebie. Po wypowiedzeniu wszystkich intencji kapłan zanosi je Bogu Ojcu przez Chrystusa.

8. Zadanie domowe: Napisz cztery przykładowe wezwania modlitwy wiernych.

Szczęść Boże! W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.


Katecheza 5

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na początku modlitwa: Wierzę w Ciebie.

Zapisz temat w zeszycie: Wyznajemy naszą wiarę.

 1. Otwórz katechizm na stronie 120 i przeczytaj zamieszczoną tam modlitwę. Poznajesz ją? Skąd ją znasz? Gdzie ją słyszałeś? Tak, odmawiamy ją w kościele podczas Mszy świętej w niedziele i uroczystości. Na sąsiedniej stronie wokół słowa „wierzyć” zapisz następujące słowa: ufać, kochać, wierzyć komuś, wierzyć w coś, słuchać się kogoś, darzyć kogoś zaufaniem, mieć nadzieję, przyjąć prawdę.
 2. Posłuchaj wyjaśnienia:
 3. Człowiek może wyznać wiarę w Boga słowem lub czynem. W codziennym życiu widzimy, że wiara niekiedy jest aktem odwagi, gdyż ktoś może nas wyśmiać i odrzucić. Chrześcijanin to taki człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa i nie wstydzi się Go.
 4. Ćwiczenie w podręczniku: Rozwiąż krzyżówkę. Hasło podpowie ci, jakiego słowa brakuje w zdaniu pod krzyżówką. (chlubą)
 5. Zapisz w zeszycie notatkę pod tematem: Wiara jest łaską, czyli darem Pana Boga. Gdy mówię „Wierzę w Boga” oznacza, że mocno wierzę w to, że Bóg jest, i do Niego dążę jako do najwyższego i najdoskonalszego dobra i celu ostatecznego.
 6. Modlitwą na koniec niech będzie piosenka: Jezus zwyciężył.

Szczęść Boże! W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.


Katecheza 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na początku modlitwa: Ojcze nasz.

Zapisz temat w zeszycie: Skutki sakramentu pokuty i pojednania.

Odpowiedz samodzielnie na poniższe pytania.
(Następnie zaznacz przestrzeń między nawiasami, aby zobaczyń poprawne odpowiedzi):
– Co należy zrobić, kiedy jest się chorym?
(pójść do lekarza)
– Po co idziemy do lekarza?
(aby nas zbadał, aby powiedział, na co jesteśmy chorzy, aby przepisał odpowiednie lekarstwo)
Lekarz mówi choremu, co ma robić, jak postępować, aby wrócić do zdrowia. Zdrowie ciała jest ważne, ale ważne jest też zdrowie duszy. Największą chorobą duszy jest grzech.
– Gdzie możemy wyleczyć duszę?
(w konfesjonale, w sakramencie pokuty i pojednania)
– Po co idziemy do konfesjonału?
(aby swoje grzechy wyznać Bogu za pośrednictwem kapłana, aby otrzymać rozgrzeszenie i pokutę)

Pomyśl i odpowiedz na pytanie:
– Co robisz, gdy widzisz i czujesz, że jesteś chory/a?
(Idę do lekarza. Mówię lekarzowi, co mi dolega. Otrzymuję odpowiednie lekarstwo. Zażywam lekarstwa. Zdrowieję)
Otwórz katechizm na stronie 107. W lewym „słoiku” wpisz odpowiedzi.

-Co robisz, gdy choruje twoja dusza, czyli serce zabrudzone jest grzechem? Spróbuj dostrzec podobieństwa.
(Idę do spowiedzi. Wyznaję swoje grzechy. Otrzymuję rozgrzeszenie i pokutę. Wypełniam pokutę i zadośćczynię bliźnim. Zdrowieję)
W prawym „słoiku” wpisz odpowiedzi.

Posłuchaj teraz wyjaśnienia:

Wyjaśnienie skutków sakramentu pokuty i pojednania

Podsumowując, skutkami sakramentu pokuty i pojednania są:
– pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę uświęcającą;
 – darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
– darowanie (przynajmniej częściowe) kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
– pojednanie z Kościołem, czyli z bliźnimi;
– pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
– wzrost sił duchowych do walki ze złem;
– pojednanie z sobą samym.

W katechizmie przy każdej „tabletce” napisz jeden skutek sakramentu pokuty i pojednania.

W ramach utrwalenia przepisz w zeszycie pod tematem skutki sakramentu pokuty i pojednania. Z pomocą kogoś dorosłego zrób zdjęcie uzupełnionej strony 107 i przyślij na mój adres e-mail. Otrzymasz ocenę.

Szczęść Boże!


Katecheza 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na początku modlitwa: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Zapisz temat w zeszycie: Chcę naprawić zło, które wyrządziłem.

1. Posłuchaj pewnej historii:

Opowiadanie

2. Po wysłuchaniu opowiadania odpowiedz sobie na pytania:

– Jaki problem miała kobieta?
(plotkowała, obmawiała innych)
–  Jakiej rady udzielił kobiecie spowiednik?
(miała oskubać kurę i wyrzucić pierze)
–  Jak brzmiała kolejna rada? 
(
miała zebrać pierze, które wcześniej rozrzuciła)

–  Dlaczego drugie zadanie okazało się niemożliwe do wykonania?       
(pióra zostały rozwiane na wszystkie strony przez wiatr)

(Zaznacz obszar pomiędzy nawiasami, a zobaczysz poprawną odpowiedź, ale po samodzielnej odpowiedzi)

3. Posłuchaj wyjaśnienia:

Wyjaśnienia do opowiadania

4. Odpowiedz na pytanie: – W jaki sposób kobieta mogła zadośćuczynić za wyrządzone zło? (jeśli mówiła o kimś źle, powinna przeprosić; jeśli kogoś okłamała, powinna się przyznać i powiedzieć prawdę; mogła powiedzieć coś dobrego o tej osobie, wobec której zawiniła)

Dla dociekliwych:

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na przykład: oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został przez nas oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego więź z Bogiem i z bliźnim. Rozgrzeszenie gładzi grzech, ale nie usuwa wszelkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien „zadośćuczynić” w odpowiedni sposób lub „odpokutować” za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także „pokutą”. Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. Może to być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenia, cierpienia” (KKK 1459-1460).

5. Zaśpiewaj piosenkę:

6. Ćwiczenie utrwalające – dla wytrwałych: Znajdź receptę na podaną sytuację problemową, czyli  jak ma naprawić wyrządzone zło.

• Agnieszka nie słuchała rodziców. Na każdą prośbę mamy odpowiadała: „nie chce mi się”, „zrobię to później”, po czym całkowicie zapominała, o co mama prosiła.

• Tomek zniszczył rysunek kolegi. Był zazdrosny, ponieważ pani pochwaliła pracę kolegi, a nie jego.

• Krzyś zapominał o codziennej modlitwie.

• Iwona powiedziała nieprawdę na temat jednej ze swoich koleżanek. Chciała przypodobać się innym dziewczynom w klasie.

• Jurek pokłócił się ze swoją siostrą. Zdenerwował się, że ciągle prosiła go, aby się z nią pobawił, i często wchodziła do jego pokoju, kiedy on grał na komputerze.

7. Posłuchaj podsumowania:

Podsumowanie katechezy

8. Otwórz katechizm na stronie 104.
Napisz, jak brzmi warunek sakramentu pokuty i pojednania, o którym jest ten temat.
Następnie napisz, na czym polega zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim:
Zadośćuczynienie Panu Bogu to odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana podczas spowiedzi.
Zadośćuczynienie bliźnim to wynagrodzenie im za wyrządzone krzywdy.
Przepisz to do zeszytu jako notatkę i zapamiętaj!

Na stronie 105 napisz, jak można naprawić wyrządzone zło:
– okłamałem kolegę,
– pokłóciłam się z siostrą,
– ściągałem na klasówce.

Szczęść Boże!

Gdyby ktoś nie mógł odtworzyć nagrań, poniżej treść katechezy i nagrań do pobrania.
Katecheza 3 – klasa III


Katecheza 2

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Mam nadzieję, że nie zapomniałeś/aś o porannej modlitwie. Jeśli zapomniałeś, to nadrób to czym prędzej. Odmów modlitwę, której nas nauczył Pan Jezus, czyli Ojcze nasz.

Mam nadzieję, że uczestniczyłeś w Rekolekcjach z Narnii przez trzy ostatnie dni. Jeśli nie, to poprzednio (poniżej) podałem link do strony, gdzie znajdziesz wszystkie pięć odcinków rekolekcji. Zapraszam.

W zeszycie zapisz temat katechezy: Rekolekcje wielkopostne. Podkreśl temat.

Otwórz katechizm na stronie 213 i z podanych propozycji wybierz te, które pomagają zwyciężać w walce ze złem. Następnie pod spodem w pustych linijkach je wypisz.
(Pomocne w walce ze złem jest: …  …  … …)

Rekolekcje mogą być w Adwencie i mogą być w Wielkim Poście. Otwórz książkę na stronie 214 i rozwiąż zadanie, a dowiesz się, do jakich świąt przygotowują rekolekcje adwentowe, a do jakich wielkopostne. Rozwiązanie wpisz w puste miejsca i zapamiętaj.

Napisz w zeszycie jako notatkę pod tematem jedno zdanie:
Rekolekcje to są takie lekcje, na których człowiek duży i mały ma stać się lepszy.

Zadanie dodatkowe – dla chętnych!: Na stronie 212 w katechizmie narysuj plakat rekolekcji, w których uczestniczyłeś/aś.

Nie zapomnij pomodlić się wieczorem, prosząc Pana Jezusa, by pomógł ci każdego dnia stawać się coraz lepszym, czyli coraz bardziej świętym.

Szczęść Boże!


Szczęść Boże! Gorąco polecam Rekolekcje z Narnii dla dzieci!
Kliknij w obrazek, żeby obejrzeć pierwszy odcinek
(będzie ich w sumie 5 – na stronie https://synaj.tv/video/)


W ramach powtórki i utrwalenia każdego dnia jeden filmik:

Rachunek sumienia:

Żal za grzechy:

Mocne postanowienie poprawy:

Szczera spowiedź:

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim:

Pokuta:

Grzechy ciężkie i lekkie: