REGULAMIN

CMENTARZ PARAFIALNY W ZASOWIE

§ 1

Postanowienia ogólne

Cmentarz parafialny jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Zasowie.

§ 2

Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania. Wykonuje swoje zadania przy wsparciu przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy tworzą Radę Cmentarną i są organem doradczym. Głos decydujący ma Administrator cmentarza.

Postanowienia porządkowe

§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie: od 1 kwietnia do 30 września od 700 do 2100, w pozostałych miesiącach od godziny 700 do 1800.

§ 4

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy zabrać ze sobą lub składać do kontenera. Dysponent grobu, który składa nieczystości do kontenera ma obowiązek złożenia u Administratora cmentarza corocznej ofiary na utrzymanie czystości na cmentarzu.

2. Woda z ujęcia na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§ 5

Na terenie cmentarza zakazuje się:

przebywania poza godzinami otwarcia;

– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych);

– wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem);

– wprowadzania zwierząt;

– zakłócania ciszy;

– palenia tytoniu;

– spożywania alkoholu;

– zażywania środków odurzających;

– przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;

– niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

– wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi;

– ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji;

– zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego

– utwardzania powierzchni w otoczeniu grobu;

samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków;

– samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

– prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;

– prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;

– uprawiania żebractwa;

– organizowania świeckich ceremonii pogrzebowych;

– dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

§ 6

Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela, który takie ubezpieczenie oferuje.

Groby i prawo do ich nabycia

§ 7

Osoba nabywająca prawo do grobu lub odpowiedzialna za pochowanie zwłok zawiera umowę z Administratorem przez fakt wpłaty pokładnego (opłata cmentarna). Zostaje spisana karta cmentarna. Zakładając kartę cmentarną Administrator określa rodzaj grobu, jego położenie oraz zostaje wskazany na karcie cmentarnej dysponent grobu. Prawo dysponowania grobem nabywa się chwili wpisania przez Administratora adnotacji na odwrocie karty cmentarnej potwierdzającej wpłatę pokładnego.

§ 8

Osoba dysponująca grobem oraz wykonawca: opaski grobu ziemnego, pomnika lub grobowca, itp. w chwili uiszczenia opłaty informowani są, że:

– minimalne wymiary poszczególnych rodzajów grobów oraz sposób ich wykonania i zabezpieczenia określają normy prawa państwowego (załącznik nr 1);

– odległości między grobami na cmentarzu to 0,5 m;

– przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Administratora oraz na określonych przez niego warunkach.

§ 9

1. Zmiana dysponenta grobu może dokonać się na skutek przepisania pokwitowania (karty) na nową osobę będącą w stosunku pokrewieństwa do osoby zmarłej.

2. Jeśli osoba dysponująca grobem nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jej pochowania chyba, że inna osoba przedstawi odpowiednie orzeczenie sądu o prawie do dysponowania grobem. W przypadku, gdy osoba dokonująca pochówku dysponenta grobu również umiera, następuje okres karencji wynoszący 2 lata, aby krewni mogli wyrazić swoje zainteresowanie co do dalszej troski o grób.

3. Po upływie 20 lat od pochówku i 2 latach karencji, o której mowa w ust. 2, gdy nikt nie wyrazi chęci troski o grób, miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora cmentarza w celu dokonania następnych pochówków. W takiej sytuacji dotychczas uprawnionym osobom nie przysługuje roszczenie o przywrócenie prawa do grobu, nawet gdyby nadal troszczyły się o jego stan.

§ 10

1. Pierwszeństwo do powtórnej opłaty grobu ma osoba, na którą jest wystawione imienne pokwitowanie (adnotacja w karcie cmentarnej).

2. Za pisemną zgodą osoby posiadającej pierwszeństwo uiszczenia powtórnej opłaty można wystawić pokwitowanie na inną osobę, będącą w stosunku pokrewieństwa do osoby zmarłej.

3. Dysponent grobu może zrzec się swego uprawnienia na rzecz członków rodziny zmarłego. Zrzeczenie osiąga swój skutek prawny po potwierdzeniu tego faktu wpisem przez Administratora w karcie cmentarnej.

§ 11

1. W przypadku gdy osoba, która nabyła prawo do grobu wielomiejscowego zmarła, mogą w nim być jeszcze pochowane pozostałe wskazane przez nią osoby.

2. W przypadku, gdy osoba mająca prawo do grobu wielomiejscowego zmarła bez wskazania osób, o których mowa w ust. 1, w grobie tym mogą być pochowani inni zmarli, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez najbliższą rodzinę (osoby uprawione) zmarłego dysponenta grobu.

§ 12

1. Nie dopuszcza się możliwości dokonania rezerwacji miejsca grzebalnego i miejsca pod budowę grobu murowanego.

2. Zakazuje się wykupywania przez firmy miejsc grzebalnych w celu ich późniejszego odsprzedania. Administrator może polecić wybudowanie kilku piwnic rezerwowych, za których wykonanie, przy wykupie miejsca grzebalnego, zapłaci dysponent grobu.

§ 13

1. Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób mający walory zabytku, to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu jak i jego krewni nie są zainteresowani prolongatą i przeprowadzeniem działań konserwatorskich – może udostępnić go innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do dochowania.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Diecezjalnego Konserwatora Zabytków oraz publicznego podania informacji o możliwości składania ofert.

3. Prowadzenie prac budowlanych i rewitalizacyjnych wymaga zastosowania się do wskazań odpowiedniego konserwatora zabytków.

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie prac

§ 14

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zlecenia udzielonego osobie lub firmie przez dysponenta (załącznik nr 2), jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora cmentarza (załącznik nr 3) i w porozumieniu z pracownikiem cmentarza – dozorcą (grabarzem), którego mianuje Administrator.

2. Administrator powierza teren cmentarza na czas prac kamieniarskich osobie lub firmie na podstawie sporządzonej umowy (załącznik nr 4).

3. Zezwolenie na prace budowlane i renowacyjne traci moc po upływie 6 miesięcy od daty jego wydania.

4. W wykonywaniu prac związanych z kopaniem oraz wykonywaniem grobów Administrator cmentarza ma prawo dysponować własnym grabarzem.

§ 15

1. Prace budowlane i renowacyjne mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach otwarcia cmentarza. Odstępstwo od ww. reguły wymaga uprzedniej aprobaty Administratora cmentarza.

2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać powagi miejsca oraz kolidować z ceremoniami pogrzebowymi.

3. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych lub poza nimi bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.

4. Ziemia, gruz oraz inne odpady budowlane muszą być usunięte poza teren cmentarza przez wykonującego pracę i na jego koszt. Zabrania się wrzucania ich do kontenera.

5. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie.

6. Administrator i dozorca cmentarza (grabarz) mają prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz materiałów budowlanych, używanych w trakcie prac na cmentarzu.

7. Po zakończeniu prac na cmentarzu należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 5).

§ 16

1. Wykonawca prac budowlanych i renowacyjnych odpowiada zarówno za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników oraz inne osoby, którym zlecił prace na cmentarzu.

2. Administrator w zależności od zaistniałej szkody, wywołanego zgorszenia i itp. posiada prawo do udzielenia stałego lub czasowego zakazu działalności wykonawcy na cmentarzu parafialnym.

Dokonywanie ekshumacji

§ 17

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest dokonywana na wniosek osób uprawnionych i może odbywać się w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Należy zachować przepisy i zarządzenia wydane przez odpowiednie organy władzy państwowej i za zgodą sanepidu po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem.

Opłaty cmentarne

§ 18

1. Opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania cmentarza oraz konieczności wykonania niezbędnych prac i są pobierane od miejsca grzebalnego (od dysponenta miejsca) oraz z racji wykonywanych prac (od wykonawcy i dysponenta miejscem cmentarnym). Wysokość opłat zależy od rodzaju prac oraz grobu i jest ustalana przez Administratora.

2. Dysponent grobu ziemnego winien uzyskać zezwolenie Administratora na wzniesienie pomnika, nagrobka lub wykonania obmurowania grobu i wnieść opłatę z tego tytułu, chyba że uczynił to przy opłacie miejsca grzebalnego (opłata pokładna).

3. Opłaty za prawo do grobu pobierane są na okres 20 lat. W tym czasie nie jest możliwe pochowanie innej osoby w grobie pojedynczym, z wyjątkiem urn. Po upływie tego okresu prawo do grobu może zostać prolongowane. W przypadku braku prolongaty grób może zostać poddany likwidacji, a miejsce wykorzystane do pochowania innej osoby z tym, że nowy dysponent grobu pokrywa koszty związane z pogłębieniem grobu i pochowaniem znajdujących się w nim szczątków.

4. Ustala się, że okres karencji po upływie 20 lat wynosi 2 lata. Po upływie tego okresu nagrobki na miejscach ponownie nieopłaconych przechodzą do dyspozycji Administratora a ich właścicielom nie przysługuje odszkodowanie.

5. Dysponent grobu murowanego wieloosobowego nie ma obowiązku uiszczenia opłaty związanej z prolongatą. Wnosi jednak opłatę za pochowanie kolejnych zwłok w pozostałych wolnych miejscach.

6. Dysponent grobu raz w roku partycypuje w bieżących kosztach odbierania odpadów oraz utrzymania cmentarza (ofiara składana w Administracji na utrzymanie cmentarza).

7. Odzyskiwanie miejsc do pochówku w grobach murowanych jest dopuszczalne jedynie po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w danym pionie grobu. Należy wtedy zadbać o pochowanie szczątków ludzkich na dnie grobu oraz zachować procedury przewidziane przy ekshumacji zwłok.

8. Wysokość opłat ustala Administrator. Opłaty winny być zbieżne z opłatami na cmentarzach komunalnych lub zarządzanych przez samorządy.

Przepisy końcowe

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 06 marca 2019 roku.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2022 roku.


Prosimy o zabieranie ze sobą śmieci

(kwiatów, wieńców, zniczy, zużytych wkładów itp.).

Dziękujemy. Bóg zapłać.