• Dodano: 30 marca 2020

  Napisał: Ks. Bartłomiej

  Rekolekcje dla dzieci – gorąco polecamy

  Zobacz na Synaj TV

 • Dodano: 29 marca 2020

  Napisał: Ks. Bartłomiej

  Informacje duszpasterskie

  Parafia Zasów – 29.03.2020r.

  W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe oraz Dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 24 marca informujemy że:

  1. Msze święte w zamówionych intencjach będą sprawowane z udziałem maksymalnie 5 osób (ci, którzy zamówili intencję), codziennie o 6.30 w Zasowie;
  2. Intencje mszalne są wywieszone w gablocie i zamieszczone na parafialnej stronie internetowej;
  3. Radio Maryja codziennie w dni powszednie transmituje Mszę świętą o godz. 7.00; w RDN transmisja Mszy świętej pn-pt o godz. 18.00, a sobota o godz. 6.30;
  4. Z naszego kościoła będzie transmitowana Msza święta w niedzielę o godz. 11.00. Zachęcamy do udziału przez parafialną stronę internetową i na Facebook’u. W piątek będzie transmitowana droga krzyżowa o godz. 18.45. Zapraszamy do wspólnej modlitwy;
  5. Codziennie o godz. 20.30 my, kapłani, odmawiamy w kościele Różaniec o ustanie pandemii, zachęcamy do duchowej łączności, w rodzinach w miarę możliwości uczyńmy to samo, można skorzystać z transmisji Różańca w RDN o 20.30.
  6. Posługa chorym ograniczona jest tylko do przypadku niebezpieczeństwa śmierci. Nie będziemy więc udawać się do chorych z racji I piątku, ani do innych chorych.
  7. Nie będzie też możliwości spowiedzi w konfesjonale, wszyscy pozostajemy w swoich domach; Będzie natomiast możliwość umówić się telefonicznie na spowiedź w kościele;
   Zobacz koniecznie Mały dekalog spowiedzi podczas epidemii
  8. W tej szczególnej sytuacji, w celu uzyskania stanu łaski uświęcającej należy wzbudzić sobie akt żalu doskonałego (czyli z miłości do Boga) oraz pragnienie wyspowiadania się jak najszybciej, kiedy to będzie możliwe;
  9. Następnie można przyjąć Chrystusa Eucharystycznego w Komunii świętej na sposób duchowy: to pragnienie i modlitwa, np:

   Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem ;

   Zobacz także: Modlitwa Komunii duchowej zaproponowana przez papieża Franciszka

  10. Kościół jest otwarty codziennie od 6.00 do 18.00, aby można było prywatnie adorować Najświętszy Sakrament (wewnątrz kościoła max. 5 osób);
  11. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy zostaną podane w osobnym dokumencie.

  Wszystkich prosimy o podporządkowanie się tym zarządzeniom świeckim i kościelnym, bo to nie tylko problem konsekwencji prawnych, ale także problem troski o dobro bliźniego, ale też może się okazać, że to sprawa zdrowia, życia i śmierci… i dlatego wszystkie te wymagania traktujmy bardzo poważnie.

 • Dodano: 28 marca 2020

  Napisał: Ks. Bartłomiej

  Komunia duchowa

 • Dodano: 25 marca 2020

  Napisał: Ks. Bartłomiej

  Nowelizacja dekretu bpa z 24.03.2020

  W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:

  „Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

  Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.


  DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE [24.03.2020]

  W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

  1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.

  2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.

  3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

  4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.

  5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

  6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.

  7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.

  8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

  9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

  10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

  11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

  12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

  13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

  14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

  Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

  W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

  Z pasterskim błogosławieństwem

  † Andrzej Jeż
  BISKUP TARNOWSKI

 • Dodano: 12 marca 2020

  Napisał: Ks. Bartłomiej

  Najświętsze Serce

  Planowany na 12.03.2020 wyjazd do kina został przeniesiony na inny termin.

  Informację o nowym terminie przekażemy niezwłocznie kiedy to tylko będzie możliwe.

 • Dodano: 2 lutego 2020

  Napisał: Michał Skwira

  Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia „Razem dla Pokoleń” w Dąbiu 2020

  W sobotę (01.02.2020r.) mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Pokoleń” w Dąbiu. Podczas spotkania w karczmie Giżówka zaprezentowaliśmy zaproszonym gościom nasze Jasełka Bożonarodzeniowe. Po zakończonym spektaklu czekała na nas bardzo miła i zaskakująca niespodzianka. Stowarzyszenie postanowiło ufundować dla nas voucher o wartości 1000 zł który będziemy mogli wykorzystać do sfinansowania naszych wyjazdów. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i za wspaniały prezent jakim nas obdarzyliście

  Kierownictwo KSM Zasów

  Kliknij w powyższe zdjęcie, aby zobaczyć galerie

  fot.
  Paulina Karbownik
  Michał Skwira

 • Dodano: 7 stycznia 2020

  Napisał: Michał Skwira

  Jasełka Bożonarodzeniowe 2020 – KSM Zasów

  6 stycznia grupa młodych ludzi z KSM Zasów przygotowała i wystawiła w kościele parafialnym  Jasełka Bożonarodzeniowe. Dzień wcześniej Jasełka w wykonaniu młodzieży z Zasowa mogli obejrzeć w swoim kościele mieszkańcy Dąbia. Dziękujemy za liczną obecność i wsparcie materiale jakim obdarzyliście nasz oddział.

  Kierownictwo KSM Zasów

   

  Kliknij w powyższe zdjęcia, aby zobaczyć galerie

  Więcej o jasełkach można przeczytać na portalu Ziemia Dębicka. Aby przejść do artykułu kliknij tutaj.

 • Dodano: 1 stycznia 2020

  Napisał: Michał Skwira

  KSM Zasów zaprasza na Jasełka Bożonarodzeniowe 2020

  Serdecznie zapraszamy na Jasełka Bożonarodzeniowe, w które włożyliśmy całe serca. Przypomnijmy sobie wspólnie jak to naprawdę było, jak Jezus nie przyszedł na świat w luksusie, a po drodze napotkał wiele trudności.

  Jasełka Bożonarodzeniowe będzie można zobaczyć w kościele w Dąbiu już w najbliższą Niedzielę (05.01.2020r.) o godzinie 17:00 a w kościele w Zasowie w Uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2020r.) o godzinie 18:00.

  Kierownictwo KSM Zasów

   

 • Dodano: 26 grudnia 2019

  Napisał: Michał Skwira

  Kolęda Misyjna – Parafia Zasów 2019

  Jak co roku mali misjonarze z naszej parafii wyruszyli, by kolędować na rzecz rówieśników z krajów misyjnych. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przemierzali ulice parafii. Zziębnięci, ale z gorącymi sercami powrócili do swych domów, gdzie rodzice czekali z gorącym obiadem. Dziękujemy wam za wasz trud podjęty na rzecz innych, którzy nie mają jak się odwdzięczyć. Pan Bóg wam wynagrodzi. Tego roku kolędowało ponad 90 dzieci w 18 grupach: 7 w Dąbiu, 3 w Mokrem i 8 w Zasowie.

  Kliknij w powyższe zdjęcie, aby zobaczyć galerie

 • Dodano: 25 grudnia 2019

  Napisał: Michał Skwira

  Wigilia w KSM Zasów 2019

  Oto kilka zdjęć z wigilii, która odbyła się w naszym oddziale w piątek (20.12.2019r.). Zaszczycił nas swoją obecnością Ks. Proboszcz. Było czytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem i serdeczne życzenia. Zasiedliśmy do wspólnego stołu i skosztowaliśmy przygotowanych potraw. Zakończyliśmy wspólnym śpiewem kolęd

  PS.

  Dziękujemy Mamie Tomasza Magdziarza za pyszne pierogi.😋

  Kierownictwo KSM Zasów

  Kliknij w powyższe zdjęcie, aby zobaczyć fotorelacje.

 • Wczesniejsze wiadomosci